Blake's 7:
"Horizon"
no. 140
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
horiz140.jpg
Who: Avon
Where: Horizon
When: Zapping surveillance devices.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd