Blake's 7:
"Assassin"
no. 98
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
assas098.jpg
Who: Avon
Where: Scorpio
When: Avon: "You saw it?"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd